Ogólne warunki korzystania z serwisu

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Pl. Katedralny 19, 50-329, Wrocław NIP 8980019738, REGON 040016286-00026, adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@archidiecezja.wroc.pl

2. Klientem naszego sklepu może zostać każdy, kto poprawnie wypełni formularz zamówienia, lub prześle zamówienie faksem, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Złożone zamówienie można wycofać telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą złożenia zamówienia;
- w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub przelewem – po wpływie należności na konto bankowe księgarni.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
W szczególnych wypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia. O zmianie terminu realizacji zamówienia sprzedający zobowiązuje się powiadomić zamawiającego.

4. Ceny wszystkich towarów zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych.

5. Zawarte w karcie produktu informacje (kolor, odcień zdjęcia) mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. Wszystkie wymiary podane w opisie produktu są wielkościami przybliżonymi i nie stanowią podstawy do przyjęcia reklamacji.

6. Do każdego zamówienia doliczane są koszty wysyłki wg sposobu wybranego przez klienta w zamówieniu. W przypadku towarów delikatnych, wymagających szczególnego traktowania podczas wysyłki, doliczona zostanie dodatkowa opłata zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej S.A.

7. Poprzez złożenie zamówienia, klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z póź. zm.) na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wrocławską Księgarnię Archidiecezjalną w związku z koniecznością realizacji zamówienia. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna oświadcza, że podane dane nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.

8. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej jest jednoznaczne z oświadczeniem klienta, że zapoznał się z zasadami sprzedaży i je akceptuje.

9. Sprzedaż wina prowadzona jest bezpośrednio w sklepie we Wrocławiu przy Pl. Katedralnym 19 wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia. Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej oferowanego wina liturgicznego.
Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu, wydane przez Prezydenta Miasta Wrocławia na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Oferowane wino zgodne jest z obecnym prawodawstwem kościelnym (KPK kan. 924 § 3; OWMR 322 i 323 oraz KKKW kan. 706).

10. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych np. wadliwe działanie sieci teleinformatycznej itp.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.

12. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.